فلسفه حجاب

پوشش اسلامی از احکام ضروری اسلام است .بنابراین هیچ مسلمانی نمی تواند در ضرورت حجاب تردید کند به همین علت فقیهان شیعه و سنی به اتفاق به آن فتوا داده اند خداوند متعال در آیه30 سوره نور می فرماید:ای پیامبر به مردان مومن بگو:دیدگان خود را فروخوابانند و عفت پیشه ساخته دامن خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند. این کار برای پاکیزگی شان بهتر است و خداوند به آن چه می کنند آگاه است

و در آیه بعد می فرماید:ای پیامبر به زنان مومن بگو:دیدگان خود را فروخوابانند و عفت پیشه ساخته دامن خود را از نگاه بیگانگان بپوشانند و زیور خویش را جز برای شوهران و دیگر محارم آشکار نکنند مگر آنچه پیدا است و روسری های خویش را به گریبان اندازند تا سر و گردن و سینه و گوش ها پوشیده باشد و پاهایشان رابه زمین نکوبند تا آنچه از زینت پنهان می کنند معلوم شود...

در این آیه خداوند درباره ی پوشش بانوان آنچه را بر زنان مومن لازم است به دو شکل پوشانندن سر و گردن و پوشاندن زینت ها گسترش می دهد.در تفسیر مجمع البیان آمده است:زنان مدینه اطراف روسری های خود را به پشت سر می انداختند و سینه و گردن و گوش های آنان آشکار می شد.براساس این آیه موظف شدند اطراف روسری های خود را به گریبان ها بیندازندتااین مواضع نیز مستور باشد.

ابن عباس در تفسیر این جمله می گوید:یعنی زن مو و سینه و دورگردن و زیر گلوی خود را بپوشاند

در کتاب کافی از امام محمد باقر ع نقل شده است که جوانی از انصار در مسیرخود با زنی روبه رو شدچهره ی زن نظر جوان را جلب کرد و چشم خود را به او دوخت .هنگامی که زن گذشت جوان همچنان با چشمان خود او را بدرقه می کرد و به راه خود ادامه می داد تا این که وارد کوچه ی تنگی شد و همچنان به پشت سر خود نگاه می کرد .ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه شیشه ای که در دیوار بود صورتش را شکافت .هنگامی که زن گذشت جوان به خود آمد و سخت ناراحت شد و با خود گفت:به خدا سوگند به خدمت پیامبر ص می روم  و این ماجرا را بازگو می کنم هنگامی که چشم رسول خدا ص به صورت و لباس خون آلود او افتاد فرمود:چه شده است؟جوان با صداقت ماجرا را نقل کرد.در این  هنگام جبرئیل نازل شد و آیه ی فوق را آورد

هم چنین در آیات 60و 61سوره احزاب آمده است:ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مومنان بگو :پوشش ها خود را بر خویش فروتر گیرند.این برای آن که شناخته نگردند و اذیت نشوند به احتیاط نزدیک تر است و خدا آمرزنده و مهربان است

نکته ی مهم در این آیه توجه به معنای جلباب است با توجه به کتب لغت و گفتار مفسران شیعه مانند علامه طباطبایی و فیض کاشانی و نیز اهل سنت مانند قرطبی آنچه صحیح تر به نظر می رسد آن است  که جلباب ملحف و پوشش چادر مانند است.از ابن عباس و ابن مسعود روایت شده است که منظور عبا است.پس جلباب لباس گشاد و پارچه ای است که همه ی بدن را بپوشانند

/ 0 نظر / 2 بازدید