اجرای فاز دوم هدفمندی از نیمه دوم سال

کلاسی نیوز:علی پاکزاد: در زمان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، دعوا بر سر میزان اعتبار لازم برای اصلاح قیمتها بین مجلس و دولت به آن جا رسید که مجلس رقم پیشنهاد دولت را تعدیل کرد و در نهایت دولت هم به جای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال،  آن را از آذرماه اجرا کرد.

یعنی سه ماه و در سال بعد یعنی سال 90 هم بخش عمده ای اعتبارات در نظر گرفته شده برای حمایت از بخش های تولیدی سر از حساب های دریافت کننده یارانه نقدی در آورد و کسری بودجه هم از محل عواید در نفتی جبران شد.
در بودجه سال 91 هم با تمام تاکید مجلس هشتم برای تعدیل ارقام ارایه شده از سوی دولت به نظر می رسد، بازهم با تکرار سناریوی فاز اول مواجه هستیم، در پاسخ به عملکرد تعدیلی مجلس که با هدف تعدیل شیب قیمت ها در زمان اجرای فاز دوم انجام شد، محمدرضا فرزین اعلام کرد که اجرای فاز دوم فعلا منتفی است.
در لایحه پیشنهادی دولت رقمی معادل 135 هزار میلیارد تومان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیشنهاد شده بود که بر همین مبنا دولت پیشاپیش از تصویب بودجه در مجلس مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مازاد یارانه مرحله دوم در حساب خانوارها بلوکه کرد.
اما مجلس این رقم را به کمتر از نصف کاهش داده است، دقیقا فرایندی که در فاز اول اجرا اتفاق افتاد و دولت هم بدون عدول از قانون هدفمندسازی یارانه ها و بنابر تشخیص هیات دولت اجرا را 9 ماه به تاخیر انداخت.
این بارهم به نظر می رسد دولت اجرای فاز دوم را از مهرماه آغاز کند تا در واقع ضمن عملی کردن ارقام پیشنهادی خود بدون زیرپاگذاشتن قانون، مصوبه مجلس را هم اجرایی کرده باشد.
به این ترتیب خانوارهای دریافت کننده یارانه می توانند از مهرماه منتظر دریافت مازاد 28 هزار تومان یارانه ای باشند که ظاهرا هنوز در حسابهای آنها بلوکه باقی مانده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید